RED-Safehouse er en selvejende institution, som driver to sikre og skjulte opholdssted for unge på flugt fra æresrelaterede konflikter omhandlende social kontrol, æresrelateret vold, tvangsægteskab eller trusler herom.

Vi kan give den nødvendige beskyttelse og tryghed i en kortere eller længere periode. Der er åbent for henvendelser døgnet rundt, og du kan kontakte os her.

RED-Safehouse tilbyder en helhedsorienteret indsats til unge kvinder, unge mænd og unge par, som ønsker at få et selvstændigt liv. Vores pædagogiske metoder er baseret på empowerment, tillid og omsorg, og vi arbejder målrettet med udgangspunkt i den enkelte unges situation og personlige mål samt med de unge som gruppe.

RED-Safehouse har 2 afdelinger, som begge tager imod beboere fra hele landet. Den ene afdeling er et stort hus med plads til i alt 26 unge kvinder og mænd. På den anden afdeling er der plads til 12 unge kvinder og mænd.

Vi har mange års erfaring med at arbejde med æresrelaterede konflikter, og vi har indgående kendskab til de særlige udfordringer, der er for unge, som føler sig truet af familien. RED-Safehouse tilbyder både unge og fagfolk vejledning i at løse konflikter i familier, hvor der er tale om kontrol af de unge på grund af hensyn til familiens ære. Læs mere om mulighederne for kurser og rådgivning her.

RED-Safehouse er en selvejende institution med egen ledelse og bestyrelse. Vores faste medarbejderstab består af erfarne og veluddannede socialrådgivere, socialpædagoger og administrative medarbejdere. Vores finansiering er delvist baseret på satspuljemidler og delvist på takstfinansiering, hvor kommunerne delvist betaler for deres borgeres ophold på hhv. krisecenter eller herberg.

RED-Safehouses historie

RED-Safehouse blev etableret i 2004 som et center med behandlings- og botilbud til unge kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der er flygtet fra deres familie på grund af æresrelaterede konflikter. 

De første seks år var vores tilbud rettet mod unge kvinder i alderen 18 til 30 år, samt unge kvinder under 18 år i enkelte, akutte tilfælde. Der var i alt kapacitet til 13 unge kvinder.

I 2010 udvidede RED-Safehouse sit tilbud til også at gælde for par. Erfaringerne har vist, at det for en stor del af de unge kvinder er deres kæresteforhold, som er omdrejningspunktet for deres konflikter med familien. I flere tilfælde er der desuden behov for at tilbyde et sikkert og skjult opholdssted til de unge mænd i disse forhold, samt støtte og vejledning til par, der ønsker at starte på et liv sammen.

I 2014 udvidede RED-Safehouse endnu en gang sin målgruppe således, at vi i dag også tilbyder behandling til enlige unge mænd.

Siden 2015 har RED-Safehouse været godkendt af det Sociale Tilsyn som anbringelsessted til unge under 18 således, at der idag er 3 pladser til unge mellem 16-18 år, også udover akutte situationer.

I 2016 udvidede RED-Safehouse med en afdeling i Jylland. I alt har RED-Safehouse i dag 38 pladser samt 21 eksterne udslusningspladser for unge på flugt fra æresrelaterede konflikter i alderen 16-30 år.

RED-Safehouse har således flere års erfaring i at imødekomme både unge kvinders, unge mænds og unge pars specifikke behov. I de senere år er antallet af henvendelser og efterspørgslen på ledige pladser hos RED-Safehouse vokset markant. Læs mere om den eksisterende viden på feltet og om vores ekspertise og resultater her.

Alle vores beboere opholder sig på RED-Safehouse, fordi de har brug for beskyttelse og støtte i forbindelse med æresrelaterede konflikter med familien. Beboerne kommer fra hele landet og består af unge kvinder og unge mænd mellem 16 og 30 år.

Det er RED-Safehouses direktør, der har kompetencen til at visitere unge til pladser på centret.

Unge mellem 16 og 30 år
RED-Safehouse tilbyder ophold til unge mellem 16 og 30 år, uden børn, som har brug for beskyttelse og støtte til at få et selvstændig liv efter egne ønsker. Både unge kvinder og mænd kan få ophold, beskyttelse og støtte på RED-Safehouse i op til 2 år og i udslusningsboligerne i op til 1 år. Hvis du er over 18 år, kan du selv henvende dig til RED-Safehouse, hvis du har brug for hjælp. Du kan kontakte os her.

Unge mellem 16-18 år
Det er muligt at få ophold på RED-Safehouse, hvis man er mellem 16-18 år, når der er et akut behov for beskyttelse. Hvis du er under 18 år, skal du tage kontakt til din lærer, din kommune eller politiet, hvor du bor, som sammen med RED-Safehouse aftaler, hvordan vi hjælper dig sikkert frem til RED-Safehouse. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os her.

Par
Unge par mellem 16 og 30 år uden børn, der har brug for beskyttelse på grund af konflikter i den ene eller begge familier, kan få ophold sammen på RED-Safehouse. Her kan de få den nødvendige støtte og vejledning til at starte på et liv sammen. I kan kontakte os her.

Hvem kan ikke bo på RED-Safehouse?
Man kan ikke bo på RED-Safehouse, hvis man har et aktivt misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer. Ligeledes henvises der til andre tilbud, hvis den unge har en ubehandlet psykiatrisk diagnose. Endelig er vores tilbud begrænset til unge kvinder, mænd og par uden børn.

Når man bor på RED-Safehouse, møder man andre unge i samme eller lignende situation som én selv. Der er professionelle omkring dig hele tiden, og du vil ikke være alene med dine tanker eller problemer.

Det vigtigste, du skal vide, inden du flytter på RED-Safehouse, er, at det ikke er tilladt at få besøg af venner og kærester, da du ikke må fortælle nogen, hvor du opholder dig. Det er heller ikke tilladt at fortælle nogen uden for RED-Safehouse om de andre beboere, du møder, når du flytter ind.

RED-Safehouse er et fællesskab, man flytter ind i, og derfor er det alles ansvar, at RED-Safehouse bliver et godt sted at være for alle. Som beboer er der derfor nogle krav, som man forventes at overholde. Læs om beboernes oplevelse af RED-Safehouse her.

Det er beboernes ansvar at holde egne værelser samt toiletter rene. Derudover er det et fælles ansvar at holde fællesarealerne rene og ryddelige. I hverdagen er det vigtigt, at man kommer op og holder sig aktiv. Derfor har vi et dagsprogram for de beboere, der ikke kan gå på arbejde, uddannelse, eller aktivering gennem jobcenteret. Det betyder, at man i hverdagene er klar til dagens program kl. 8:15 hvor man ser morgennyhederne sammen. Efter morgenmaden kl. 8:30 og frem til kl. 14:30 samles man til fælles eller individuelle aktiviteter, der kan være alt fra træning og motion til læsning af indfødsretsprøve eller jobsøgning.

På RED-Safehouse spiser man måltider sammen, både beboere og personale. Alle beboerne skiftes til at lave aftensmad i samarbejde med personalet. Hver 14. dag er der et husmøde, hvor beboere skal deltage. Det er her, der planlægges maddage og gives generelle informationer til beboerne. Dagsordenen til husmødet laves af personalet, men alle har mulighed for at få et punkt på mødet.

Når man bor på RED-Safehouse skal man hver måned betale for udgifter til kost og tøjvask. Prisen svarer til 80 kr. om dagen. Derudover kan du blive opkrævet en egenbetaling af din kommune i forbindelse med ophold på RED-Safehouse.

Målsætninger

På RED-Safehouse har vi opstillet 5 overordnede mål og succeskriterier i relation til vores arbejde med unge, der er på flugt fra æresrelaterede konflikter:

 • RED-Safehouse skal yde beskyttelse til unge, som flygter fra tvangsægteskaber og/eller æresrelateret vold.
 • De unge skal opnå større personlig frihed, herunder retten til at bestemme over eget liv.
 • De unge skal blive mere selvstændige og tage ansvar for egne beslutninger, så de lettere kan deltage i samfundslivet på egne præmisser.
 • RED-Safehouse skal yde støtte og hjælp til, at de unge kan klare sig selv i samfundet. Herunder skal RED-Safehouse bidrage til, at de unge fastholder eller skaffer sig arbejdsmarkedstilknytning og/eller uddannelsesforløb.
 • RED-Safehouse skal hjælpe de unge med at fastholde de igangsatte udviklingsforløb i forbindelse med udflytning og etablering i egen bolig. Herunder skal RED-Safehouse tilbyde de unge et systematisk efterværn og et forløb, som støtter dem i at fastholde deres selvstændighedsudvikling.

Vores daglige arbejde er tilrettelagt med udgangspunkt i et helhedsorienteret udviklingsforløb, som har til formål at opfylde de 5 ovenstående succeskriterier. For at sikre, at vi lever op til vores egne målsætninger gennemfører vi løbende interne evalueringer, ligesom der gennem de senere år er blevet foretaget en række eksterne og uafhængige evalueringer af vores virke. Læs mere om vores resultater og evalueringer her.

Metoder og principper

Unik og helhedsorienteret
RED-Safehouses indsats er bygget op om en række grundlæggende metoder og principper, som tilsammen udgør et unikt og helhedsorienteret forløb for unge, der er på flugt fra deres familie på grund af æresrelaterede konflikter.

Formålet med et ophold på RED-Safehouse er, at de unge i en akut fase får den nødvendige tryghed og sikkerhed døgnet rundt. Samtidig arbejdes der fra opholdets start på, at den enkelte unge forberedes til at få en selvstændig tilværelse på sigt, uden for RED-Safehouses beskyttede rammer, med uddannelse og arbejde. Endelig tilbydes efterværn, der støtter de unge i at fastholde de igangsatte forløb i forbindelse med udflytning fra centret og etablering i egen bolig.

Fra opholdets start arbejdes der således med både kortsigtede og langsigtede mål. Indsatsen tilpasses altid med udgangspunkt i den enkelte unges ønsker til fremtiden og vurdering af den unges samlede situation.

Professionalisme og omsorg
Hos RED-Safehouse går omsorg og professionalisme hånd i hånd, og der arbejdes målrettet med at levere den nødvendige tryghed og sikkerhed, og med at udvikle den enkelte unge ud fra en pædagogisk metode baseret på empowerment, tillid og omsorg. RED-Safehouse har en erfaren, veluddannet og professionel medarbejdergruppe, der arbejder i tværfaglige teams omkring den unge.

Det er individuelt, hvad den enkelte unge har brug for, og derfor inddrages relevante samarbejdspartnere i de tilfælde, det er nødvendigt. Det kan være psykolog, kommunale rådgivere, politi, uddannelsessteder, læge eller konfliktmæglere.

Sikkerhed og tryghed
RED-Safehouse tilbyder sikre opholdssteder, hvor den unge kan være tryg. Dette er en helt afgørende forudsætning for at skabe fremskridt med de langsigtede mål. Derfor er der personale døgnet rundt på begge vores afdelinger. Ligeledes er der er indvendige og udvendige alarmer, samt andre sikkerhedsprocedurer, der skal sikre den størst mulige sikkerhed til beboerne.

Selvstændighed og empowerment
Vores pædagogiske metode er baseret på et konsekvent fokus på empowerment og øget selvstændighed. Herigennem styrkes de unges selvtillid og motivation for at komme videre i eget liv. De unge skal nå en klarere erkendelse af, hvem de selv er, og hvad de vil uddannelses- og jobmæssigt.

Vores pædagogiske metode lægger dermed op til at stimulere en stadig mere udfoldet refleksion over eget liv og egne fremtidsmuligheder. Udviklingen foregår altid i dialog og samarbejde med den enkelte unge. Herved hjælpes de unge til at bruge deres medindflydelse, til at tage medansvar og til at styre de skridt, der tages i egen situation. Dette sker fx ved at de unge løbende informeres om deres sag og senere kan læse deres journal og handleplan.

De unge er således hele tiden med til at sætte ord og handling på de områder, som de ønsker at forbedre. Vores udviklingsforløb har 6 overordnede fokusområder:

 • Arbejde og uddannelse
 • Socialt
 • Psykisk
 • Fysisk
 • Praktisk
 • Økonomisk

Her kan du læse mere om, hvem vi er, og om vores lovgrundlag og finansiering.

Personalet

RED-Safehouses personalesammensætning på tværs af de 2 afdelinger består af:

 • 1 direktør, som står for den daglige ledelse på den ene afdeling, samt den overordnede udviklingen af organisationen, sammen med bestyrelsen og medarbejdergruppen.
 • 1 daglig leder på vores anden afdeling som står for den daglige ledelse på afdelingen i Jylland.
 • 4 fuldtidsstillinger og 1 deltidsstilling som rådgivere, der bl.a. koordinerer kontakten til kommuner, konfliktmæglere, politi m.v.
 • 11 socialpædagoger, der bl.a. planlægger det pædagogiske indhold i hverdagene.
 • 1 konsulentansat psykolog, som yder psykologfaglig sparring til det daglige arbejde, samt tilbyder krisesamtaler til beboere ved behov.
 • 2 1/2 stilling som administrative medarbejdere, der står for det organisatoriske, bl.a. regnskaber, vagtplaner og statistik til ministeriet.
 • 2 faste nattevagter.
 • Et fast vikarkorps til nattevagter, som derudover kan kaldes ind når det er nødvendigt.

RED-Safehouse har en differentieret og kvalificeret sammensætning af kompetencer i personalegruppen, som består af både mænd og kvinder.

Direktøren


Anita Johnson

Anita Johnson er uddannet socialrådgiver og har en kommunal lederuddannelse, en systemisk familieterapeut uddannelse, en projektleder- og konfliktmægleruddannelse, samt en diplomuddannelse i ledelse. Anita Johnson har en bred socialfaglig og ledelsesmæssig erfaring fra den kommunale verden. Hun har været leder for RED siden 2007.

Afdelingslederen


Lion Rokx

Lion Rokx er daglig leder for RED-Safehouse i Jylland. Lion er uddannet socialpædagogisk rådgiver fra Maastricht i Holland og har ledelseserfaring fra socialpsykiatri og krisecenter. Lion har igennem mange år arbejdet med æresrelaterede konflikter, blandt andet i Etnisk Konsulentteam, samt som konsulent i Integrationsministeriet, hvor han blandt andet var projektleder for ’Dialogkorpset om Æresrelaterede konflikter’.

Bestyrelsen

RED-Safehouse har en bestyrelse, der er den øverste ledelse på RED-Safehouse. Bestyrelsen udpeges af Ministeriet Udlændinge, Integration og Bolig.

Den nuværende bestyrelse består af:

   • Formand: Steinar Eggen Kristensen.
   • Merete Amdisen.
   • Henrik Møller Kastrup, Direktør, Ostebørsen
   • Kim Kliver, Kriminalinspektør, Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter
   • Susanne Sehested Clausen, Vicedirektør Undervisningsministeriet

Lovgrundlag og finansiering

Lovgrundlag
RED-Safehouse er en selvejende institution, som driver to opholdssteder. Vores beboere indskrives efter følgende bestemmelser:

 • Enlige beboere og par mellem 18 og 30 år indskrives på RED-Safehouse jf. servicelovens §§ 109-110.
 • RED Safehouse er godkendt som anbringelsessted jf. servicelovens §66. Unge mellem 16-18 år indskrives på RED-Safehouse efter bestemmelserne om anbringelse unden for hjemmet i servicelovens kapitel 11.

Af anden relevant lovgivning på området kan nævnes servicelovens §12a:

 • Ifølge loven om social service §12a er landets kommuner forpligtet til at tilbyde rådgivning og handleplaner til voksne udsat for æresrelaterede konflikter, jf. lov nr. 1023 af 23. september 2014

Finansiering
RED-Safehouse er delvist finansieret af midler fra satspuljerne. Den anden del finansieres gennem den kommunale takstbetaling for borgeres ophold på hhv. krisecenter eller herberg.

Pr. 1.1.2017 betaler kommunerne 100 % af døgntaksterne. Men RED er fortsat delvis finansieret af SATS puljen, hvorfor takstberegningen er fratrukket tilskuddet fra SATS puljen.

I 2017 er de fulde døgntakster for forskellige typer af beboere:

 • Kvinder: 1128 kr. / døgn.
 • Mænd: 1128 kr. / døgn.
 • Unge under 18 år: 1885 kr. / døgn, 57.115 kr. pr. løbende måned.

Beboernes kostbetaling
RED-Safehouses beboere opkræves hver måned et beløb for kost og vask, der svarer til 2400 kr. (80 kr. pr. døgn).

Samarbejdspartnere

Æresrelaterede konflikter er ofte komplekse, og der er brug for et bredt samarbejde for at sikre en god udvikling på området. RED-Safehouse deltager bl.a. i netværksmøder med centrale aktører for at følge udviklingen på området og for at koordinere indsatser, der sikrer de unge den bedste hjælp.

LOKK & Etnisk Ung

RED-Safehouse er medlem af LOKK, som er Landsorganisation af Kvindekrisecentre i Danmark. Igennem LOKK er det muligt at søge juridisk vejledning om blandt andet opholdssager. Derudover søges der ofte puljemidler til forløb hos psykolog for de unge, der har behov for samtaler.

Særligt samarbejdes der med “Etnisk Ung”-projektet. Etnisk Ung står bl.a. bag den anonyme rådgivning for unge med etnisk minoritetsbaggrund, som oplever pres eller social kontrol i hjemmet. Etnisk Ung er en vigtig samarbejdspartner, når der skal skabes en respektfuld dialog omkring begrebet æresrelateret konflikt. Læs mere på etniskung.dk

Politi

I de tilfælde, hvor det er nødvendigt, samarbejdes der med politiet om at sikre de unges sikkerhed. Der kan fx være behov for en overfaldsalarm i en periode, eller for at politiet har kontakt med de unges familier og sørger for, at de unge kommer i sikkerhed. I de mest alvorlige sager med f.eks. voldsomme trusler, herunder trusler om drab, samarbejdes der tæt med politiet for at sikre de unges sikkerhed i Danmark. Eller hvis det er nødvendigt arbejdes der på, at den unge skal ud af Danmark.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

RED-Safehouse hører under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Der er løbende kontakt til ministeriet, hvor der udveksles erfaringer og idéer på området. Derudover leverer RED-Safehouse løbende materiale til evaluering af selve satspuljeprojektet og indsatserne for unge, der er på flugt fra æresrelaterede konflikter.

Udenrigsministeriet

RED-Safehouse samarbejder med Udenrigsministeriet i de sager, hvor en ung enten kontakter RED-Safehouse eller Udenrigsministeriets borgerservice, fordi de bliver tilbageholdt mod deres vilje i udlandet. Hvis den unge har brug for et sikkert sted at være i Danmark, når de kommer tilbage med hjælp fra ambassader og Udenrigsministeriet, så kan de blive indskrevet på RED-Safehouse.

Uddannelsesinstitutioner

RED-Safehouse samarbejder både med uddannelsesinstitutioner, som har elever, der skal væk fra deres families hjem, og unge, der er flygtet hjemmefra. Nogle unge betror deres studievejleder om situationen i hjemmet eller om deres frygt for et tvangsægteskab eller en sommerferie med familien, hvor de ikke er sikre på, om de kommer hjem igen. Efter den unge er kommet sikkert væk fra sin familie, er uddannelsesstedet stadig en vigtig samarbejdspartner i forhold til at finde løsninger, som kan hjælpe den unge med at færdiggøre den uddannelse, han eller hun er i gang med.

Uddannelsesinstitutionerne er ofte den unges omdrejningspunkt, når det kommer til sociale relationer, men også stedet hvor den unge har haft mulighed for at være en anden end i hjemmet. Derfor er kontakten til gymnasier, universiteter, sprogskoler o.s.v. vigtig for at sikre, at de unge får de bedst mulige chancer for at færdiggøre deres uddannelse.

Kommuner og KL

RED-Safehouse samarbejder tæt med de unges hjemkommuner, bl.a. om de unges handleplan for opholdet på RED-Safehouse, de unges økonomi, integrationssager, efterværn m.m.

RED-Safehouse ønsker at bidrage til forebyggelse og løsninger på de komplekse problemstillinger de unge i æresrelaterede konflikter står i. Derfor søges et tæt samarbejde med de unge hjemkommune. Derudover søges der et samarbejde med Kommunernes Landsforening med henblik på at udbrede kendskabet til og viden om RED-Safehouse i alle landets kommuner.

RED-Safehouse fungerer endvidere som VISO-leverandør, hvor vi bidrager til specialrådgivning og udredning i forhold til æresrelaterede konflikter.